За региона

Вината от регион Оряховица са със Защитено наименование за произход (ЗНП), доказващо традиционните методи за производството на вино от грозде, отгледано в определения тероар. Лозовите насаждения в землищата около с. Оряховица са разположени в полите на южните склонове на Средна гора на надморска височина от около 200 м. Релефът е наклонен и се движи в границите от 3º до 6º, слабо вълнообразен, като на места преминава в равнинен. Климатът е умерено-континентален. Средната годишна сума на валежите е между 510 и 625 mm. Общата температурна сума за периода със средни дневни температури над 10 ºС (април-октомври) е 3815 ºC. Средно-дневната температура на най-топлия месец е 23 ºC. Почвените типове са: делувиално-каменисти, средно и тежко песъчливо-глинести, алувиално–делувиално ливадни, тежко песъчливо-глинести и излужени канелено-горски, средно песъчливо-глинести.

Характерният климат на района, обусловен от близостта на Средна гора, която спира от север студените въздушни течения и същевременно осигурява добрата проветривост през лятото, както и благоприятните почвени условия, съчетани с ограниченията наложени от човешкия фактор, дават възможност на двата сорта – Каберне совиньон и Мерло, да разкрият характерни качества.